Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Mt 9,2b: „Doufej, synu, odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji.“

Reformační kázání.

  1. Reformace nastolila nejdůležitější otázku: Jak mohu dojít u Boha odpuštění?
  2. Odpověď na tuto otázku je v osobě a díle Ježíše Krista.
  3. Ke Kristu se musíš dostat navzdory jakýmkoli překážkám, které satan klade do cesty.
  4. Kdo Krista našel, má k němu „nosit“ druhé, zejména v modlitbách

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Žd 12, 1-2: „Protož i my, takový oblak svědků vůkol sebe majíce, odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého sobě boje, patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího.“