Prožitky blízké smrti

By | | No Comments

Jaký původ mají zkušenosti, které někteří lidé zažili ve stavu klinické smrti? Můžeme věřit těmto zprávám o životě po smrti? Kdo je světelná bytost, se kterou se někteří ve stavu klinické smrti setkali? Co říká o životě po smrti Ježíš a jak to koresponduje se zkušenostmi z klinické smrti?

Mohu mít jistotu, že budu v nebi?

By | | No Comments

Jistota spasení – také jste tak dlouho o tomto pojmu neslyšeli mluvit nebo kázat? Kde se to učení v církvi vzalo? Není to projev falešné sebejistoty – nebo nafoukanosti? Není to vnadidlo? Vždyť hřeším – to nikdy „nemůžu dát“. Pokání – „zvětralý pojem“. Co to pokání je – dneska tomu vůbec nikdo z normálních lidí nemůže rozumět. Jde to nehřešit? Platí: „Pán Bůh tě má rád takového, jaký jsi“ – nebo je třeba k tomu něco dodat – vysvětlit? Dnešní doba plná nejistot a taková nabídka – kdyby to byla pravda, jdou „za tím“ zástupy lidí. Není to falešná jistota? Máš otázky kolem jistoty spasení – já také. Přijď si o tom popovídat nad Božím slovem – neboj se říci názor, zkušenost.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text 1 Te 4, 15-18: „Toto zajisté vám pravíme slovem Páně, že my, kteříž živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteříž zesnuli. Nebo sám ten Pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví v Kristu vstanou nejprvé. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme. A protož potěšujte jedni druhých těmito slovy.“

Velikonoční kázání.

O smyslu křesťanského života a křesťanově naději.