Žalmy mimo Knihu žalmů

Dovětek k výkladům Knihy žalmů. Chvalozpěvy ve Starém a Novém zákoně.