Rozlišení zákona a evangelia

Téma: Rozlišení zákona a evangelia
Biblické školení pracovníku 2019/2020 BŠP

I. Uvedení do bloku výkladů listů Timoteovi, Titovi a Filemonovi.

II. Rozlišení Zákona a Evangelia (Discrimen legis et evangelii) – klíč k porozumění Písmu

Doktrinální obsah celého Písma svatého (Starého i Nového zákona) se skládá ze dvou doktrín, které se zásadně liší – totiž ze zákona a evangelia (milosti). Obě doktríny je třeba správně rozlišovat, ale vždy je třeba, aby byly zvěstovány společně.

Čím se obě doktríny neliší
1. Obě doktríny jsou božské (neliší se autorem).
2. Obě doktríny jsou potřebné (neliší se potřebností).
3. Obě doktríny jsou jak ve Starém, tak i v Novém zákoně (neliší se místem zapsání v Písmu).
4. Obě doktríny trvají až do konce světa (neliší se trváním).
5. Zamýšleným účelem (cílem) obou doktrín je věčné spasení (neliší se účelem).

Čím se obě doktríny liší
1. Obě doktríny se liší způsobem, jakým byly lidstvu zjeveny.
2. Obě doktríny se liší svým obsahem.
3. Obě doktríny se liší zaslíbeními.
4. Obě doktríny se liší hrozbami.
5. Obě doktríny se liší svou funkcí a účinky.
6. Obě doktríny se liší typem lidí, kterým buď jedna nebo druhá doktrína má být zvěstována.

1. Timoteovi 1
(…) Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co se ještě příčí zdravému učení podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno.
Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě,
ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě, avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života. (…)