Ježíš Kristus jako Velekněz

Tématem přednášky v exegetickém bloku věnovaném Listu Židům bude představení Ježíše Krista jako Velekněze. Na čem je založena velekněžská služba Pána Ježíše? Co z takového postavení vyplývá pro nás dnes?