Jeremiáš. Zavržení judští králové a „Boží služebník“ Nebúkadnesar.

Přednáška sleduje Jeremiášův život a jeho proroctví ve vztahu k posledním judským králům – Menašemu, Jóšijášovi, Jóachazovi, Jójakímovi, Jójakínovi a Sidkijášovi – a dále k babylónskému králi Nebúkadnesarovi.