Jak se mi daří nebo nedaří sdílet pravdu o Ježíši Kristu

Svědectví ze Štěpánského setkání 2019 Jak se mi daří nebo nedaří sdílet pravdu o Ježíši Kristu.
Svědectví: Pavel Landecký

Matouš 28: 18-20
Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “