Běžím, trénuji

Impregnujme se slovem Božím, nechejme se prosáknout modlitbou.

Židům 4, 12
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč;
proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Žalmy 1: 1-2
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných,
který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.