Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Zj 22,13: „Jáť jsem Alfa i Oméga, počátek i konec, první i poslední.“

Příklad o lidech-nulách a Kristu-jedničce. Smysl života jednotlivce i smysl dějin závisí na poměru k Ježíši Kristu.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text 1 Te 4, 15-18: „Toto zajisté vám pravíme slovem Páně, že my, kteříž živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteříž zesnuli. Nebo sám ten Pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví v Kristu vstanou nejprvé. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme. A protož potěšujte jedni druhých těmito slovy.“

Velikonoční kázání.

O smyslu křesťanského života a křesťanově naději.

Jak dobře nastartovat svůj život

By | | No Comments


Pokud ještě neznáš Ježíše jako přítele, spasitele a pána, skutečně dobrá cesta tvého života může mít start právě dnes. Ježíš tě zve, abys mu dovolil vést tě úspěšným životem s pokojem, radostí, přátelstvím, úžasným smyslem a věčností s ním. To je skutečně ta nejlepší cesta.