Křesťan a peníze, desátky a dávání

By | | No Comments

A. Správné priority

B. Životní spokojenost

C. Správcovství

D. Osobní odpovědnost

E. Dávání [1) pravidelnost, 2) proporcionalita, 3) štědrost a obětavost, 4) dobrovolnost, 5) radostné dávání, 6) Kristova oběť jako důvod dávání, 7) vyrovnání uvnitř křesťanské komunity, 8) spojení dávání s Božím požehnáním]

Vedoucí a jeho priority

By | | No Comments

Galatským 6: 12-18

Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí vás, abyste se dávali obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Krista Ježíše. Vždyť ani ti, kdo jsou obřezáni, zákon nezachovávají; chtějí, abyste se dali obřezat jen proto, aby se mohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle. Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření. A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování. Ať už mi nikdo nepůsobí těžkosti, vždyť já nosím na svém těle jizvy Ježíšovy. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi, bratří. Amen.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Mt 6,20: „Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdež ani mol ani rez nekazí, a kdež zloději nevykopávají ani nekradou.“

1) Nebeský Otec je bohatý  na poklady, proto nezoufej

2) Máš ten poklad v nebi, který Ježíš nabízí, i ty?

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Zj 22,13: „Jáť jsem Alfa i Oméga, počátek i konec, první i poslední.“

Příklad o lidech-nulách a Kristu-jedničce. Smysl života jednotlivce i smysl dějin závisí na poměru k Ježíši Kristu.

Uspořádej si svůj žebříček hodnot (Kázání na hoře – Mt 6,19-34)

By | | No Comments


Budeme mluvit o pokladech našich srdcí. Jaké poklady se v našich srdcích skrývají? Nebo lépe řečeno, u kterých pokladů se naše srdce zdržují? Jakou tyto poklady mají hodnotu? A kde v těchto pokladech má místo Kristus? Žel, pohledem na dnešní viditelnou církev nevidíme téměř žádný rozdíl od dnešního světa. Co můžeme dělat proto, abychom se odlišili? Jak usilovat o poklady, které mají trvalou hodnotu? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi v Ježíšově Kázání na hoře.