Malá kniha velké poselství v listě Filemonovi

By | | No Comments

Přednáška z Biblického školení pracovníku na téma List Filemonovi, přednášející Lukáš Sztefek
Malá kniha velké poselství – Vztah křesťanů k výzvám doby (otrokářství, nevolnictví, a pod.). Má nám List Filemonovi co říct? Poselství apoštola Pavla. Odpuštěn dluhu, láska k bližním, veliká láska Ježíše Krista, znovuzrození člověka a mnoho dalšího v listě Filemonovi.

Filemonovi 1:7 Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře.

„Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“

By | | No Comments

Tématem Evangelizací je Modlitba Páně – Revoluční modlitba
„Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“
Přednášející: Pavel Petruţ
Překlad: Alois Boháček

Lukáš 11:1-4
Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.“
Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království.
Náš denní chléb nám dávej každého dne.
A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení .“

Matouš 6: 9-13
Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Mt 9,2b: „Doufej, synu, odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji.“

Reformační kázání.

  1. Reformace nastolila nejdůležitější otázku: Jak mohu dojít u Boha odpuštění?
  2. Odpověď na tuto otázku je v osobě a díle Ježíše Krista.
  3. Ke Kristu se musíš dostat navzdory jakýmkoli překážkám, které satan klade do cesty.
  4. Kdo Krista našel, má k němu „nosit“ druhé, zejména v modlitbách