Opozice

By | | No Comments

Vnitřní opozice. Vedoucí jako služebník. Jak čelit útokům z vlastního sboru? Jak vyvažovat rozhodnost a neústupnost s láskou?

Kázeň a konflikty

By | | No Comments

Přednáška z Biblického školení pracovníků na téma Kázeň a konflikty, Konflikty v církvi.
Přednášející: Martin Tomala

1. Timoteovi 4
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.
Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.
Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.
Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.
Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil.
Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti.
Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu.
Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.
To přikazuj a tomu uč.
Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.
Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování.
Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce.
Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.
Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.