Kázeň a konflikty

By | | No Comments

Přednáška z Biblického školení pracovníků na téma Kázeň a konflikty, Konflikty v církvi.
Přednášející: Martin Tomala

1. Timoteovi 4
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.
Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.
Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.
Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.
Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil.
Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti.
Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu.
Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.
To přikazuj a tomu uč.
Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.
Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování.
Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce.
Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.
Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.

Církev a biblická sborová kázeň. Inspirace a mantinely.

By | | No Comments

Jen málo témat vzbuzuje v církvi tolik vášní jako uplatňování sborové kázně. Žel, většinou se nejedná o teoretické diskuse, ale bolestné a často pohoršlivé sborové causy. Slýcháme: „Proč pastor, presbyter anebo starší neudělají s tím (čti: „s ním“ anebo „s ní“) pořádek? Vždyť je to jasné!“ Je to opravdu vždy jasné? Seminář bude věnován známému biblickému konceptu církevní kázně. Podíváme se jak do historie, tak do naší žhavé současnosti. Neopomeneme ani reformační učení o moci klíčů. Možná si položíme více nesnadných otázek než jednoduchých a rychlých odpovědí.