Evoluce, nebo stvoření

By | | No Comments

Evoluční teorie je dnes prezentována jako tzv. vědecký názor vysvětlující vznik světa a také života na Zemi. Existují však dostatečné důkazy podporující tuto teorii? Tato otázka je hlavním předmětem přednášky, stejně jako předestření hlavních křesťanských alternativ k evoluční teorii – kreacionizmu a teorie inteligentního plánu (designu). V závěru přednášky jsou analyzovány dopady evoluční teorie do oblasti etiky a také zaujato stanovisko k tzv. teistické evoluci.

Ve víru evoluce – Jak jsem málem uvěřil Darwinovi

By | | No Comments

Na začátku semináře autor popisuje svůj vlastní názorový střet s neodarwinizmem, kterým procházel jako mladý člověk se zájmem o přírodní vědy. Jmenuje nejdůležitější argumenty proti přijetí této teorie, zejména problémy abiogeneze a vzniku genetického kódu. V další části se zabývá některými nejnovějšími poznatky z posledního desetiletí, které pravdivost neodarwinistické vývojové teorie ještě více a do hloubky zpochybňují. Způsob, jakým je život naprogramován, ukazuje na nutnost zásahu inteligentního činitele. Kambrická exploze, během které se na Zemi náhle objevila většina živočišných kmenů, musela být spojena s obrovskou informační explozí pro stavbu těl těchto živočichů. Neodarwinistické mechanizmy mutací a přirozeného výběru neposkytují žádné reálné vysvětlení tohoto záhadného fenoménu. Tvrzení evolučních biologů o odpadním DNA, jako o důkazu evolučních procesů, je novými objevy stále více zpochybňováno. Nejnovější poznatky ukazují, že naprostá většina adaptačních (mikroevolučních) změn je spojena s poškozením a degradací genů, tedy se ztrátou genetického bohatství, a nikoliv s jeho vývojem. Platí to nejen pro bakterie, ledního medvěda, „Darwinovy“ pěnkavy, ale i pro člověka a jím šlechtěné rasy psů. Teorie o vývoji druhů přirozeným výběrem (tzv. makroevoluce) dostává další a rozhodující smrtící ránu. Jak reagují křesťané na tyto skutečnosti?

Biblické pojetí člověka a jeho deformace duchem času

By | | No Comments

Bible nám zjevuje, že člověk byl stvořen Bohem k obrazu Stvořitele a to ve dvou podobách, jako muž a žena. Evoluční teorie zpochybnila stvoření člověka a poskytla zdánlivou alternativu k vysvětlení jeho vzniku. Přijetí evolučního původu člověka má však hluboké dopady např. pro chápání chování člověka nebo v oblasti morálky. Navíc akceptace evolučních myšlenek popř. pokusy o jejich syntézu v podobě teistické evoluce v některých církevních kruzích také kriticky ovlivňuje chápání základních otázek týkajících se spasení člověka. Např. zpochybnění existence historického Adama vede k zpochybnění Kristova díla spasení. V přednášce zazní některé nejaktuálnější vědecké objevy z posledních let, které významně zpochybňují neodarwinistické chápání vzniku člověka.

Další oblastí, která deformuje biblické pojetí člověka, jsou některé sekulární psychologické koncepce, rovněž široce přijímané v některých církevních kruzích. Krátce se věnujeme zejména otázce tzv. viktimizace (vzniku oběti), kdy za všechny psychické problémy má být odpovědno okolí člověka, zejména rodiče. Jak tento přístup koresponduje s biblickým pojetím člověka a kam může jeho přijímání vést?

Pilíře evoluce (Paradigmata evoluce)

By | | No Comments

Evoluce je všeobecně přijímána jako fakt, ale přitom stojí na určitých předpokladech – pilířích nebo paradigmatech. Je to podobné jako stavba – musí mít nosné pilíře, které drží celou vrchní stavbu; čím je stavba vyšší, tím musí být pilíře pevnější. Evoluce již od dob Darwina přijímá určitá schémata, vzorce myšlení. Podíváme se, zda jsou tyto pilíře a schémata pevná. Probereme mnoho vědních oborů – paleontologie, geologie, biologie, demografické modely přírůstku obyvatelstva,… (Vznik a vývoj vesmíru probereme samostatně v jiném semináři.)