Duch svatý – jeho působení, dary a ovoce

By | | No Comments

Seminář o osobě Božské Trojice, která proměňuje a obnovuje naše srdce k Božímu obrazu.V semináři budeme hledat odpovědi na otázky jako např. Kdy a jak začne Duch svatý v nás přebývat? Křest v Duchu svatém, jako 2. nebo x.-té „požehnání“ nebo jako jedinečný akt začlenění do těla Kristova? Křest a naplnění Duchem svatým znamenají jedno a totéž? Kdo je podle Bible charismatikem? Dar Ducha svatého a dary Ducha svatého, ovoce Ducha svatého. Jak lze žít život v Duchu svatém, z jeho a v jeho moci – co tento život charakterizuje? Naplnění Duchem svatým nebo raději naplňování Duchem svatým? Jaká je úloha Ducha svatého v životě křesťana? Je zážitek kritériem pravdy nebo obráceně?

Reformace a Duch svatý

By | | No Comments

1. Úvod. — 2. Klíčové body výzkumu Lutherovy pneumatologie. — 3. Luterská reformace a charismatická hnutí. — 4. Vybrané aspekty učení o Duchu svatém (4.1. Osoba Ducha svatého; 4.2. Eklesiologický rozměr (Duch svatý a církev, Duch svatý a Boží slovo, Duch svatý a svátosti); 4.3. Osobní rozměr (Duch svatý a víra člověka, Duch svatý a ospravedlnění člověka, Duch svatý a znovuzrození člověka, Duch svatý a svobodná vůle (dobré skutky člověka)). — 5. Závěr.

Duch svatý v církvi

By | | No Comments

Druhá část čtyřdílného vyučování o Duchu svatém, které zaznělo na jarním víkendovém pobytu evangelické mládeže ze sboru v Bratislavě (Legionárska) v roce 2011.

[Převzato se svolením autora.]

Kdo je Duch svatý?

By | | No Comments

První část čtyřdílného vyučování o Duchu svatém, které zaznělo na jarním víkendovém pobytu evangelické mládeže ze sboru v Bratislavě (Legionárska) v roce 2011.

[Převzato se svolením autora.]

Kristovo zaslíbení

By | | No Comments

Kázání na text Jan 14, 15-29: „Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost – Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mne již neuvidí, vy však mne uvidíte, protože já žiji a také vy budete žít. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“ Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl: „Pane, co se stalo, že chceš zjevovat sám sebe nám, a ne světu?“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale Otce, který mne poslal.“ „Toto jsem vám pověděl, dokud zůstávám u vás. Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‚Odcházím a přijdu k vám.‘ Kdybyste mě milovali, zaradovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“

Kázání proslovené ve sboru Bratrské jednoty baptistů v Aši dne 17. ledna 2016.