Ravi Zacharias

By | | No Comments

Biblické školení pracovníků  2020/2021

Ravi Zacharias svědek a obhájce víry
Přednáška Michala Kluse, který představí postavu, která je spojována s obranou víry čili apologetikou v naší době.

Hledání pravé církve. Revoluční model z 15. století.

By | | No Comments

Skupina probuzených křesťanů, kteří před 550ti lety odmítli násilí, nechtěla zakládat novou denominaci. Nejprve jen odešli do ústraní, aby žili podle Ježíšova „Kázání na hoře“. Pak poznali, že touží připojit se k církvi, která bude postavena na apoštolských základech a není „nakvašena“ světem, církev, kde se žije evangelium a kde „funguje“ praktický život podle Božího slova. Takovou církev se rozhodli hledat, a vyslali posly do Ruska, Turecka a Řecka, do Asie, Palestiny Egypta, Itálie… Po roce a půl se poslové vrátili – nenašli. Tehdy Jednota bratrská zformovala vlastní, unikátní koncept sborového života, kde na prvním místě nebyl chrám ani bohoslužba, ale obecenství, vzájemná láska a pastýřská péče. V čem bylo pojetí církve v Jednotě bratrské unikátní? V čem její zásady předběhly dobu o pět století? Platí z nich něco dodnes? Dozvíte se, když přijdete…

Kázeň a konflikty

By | | No Comments

Přednáška z Biblického školení pracovníků na téma Kázeň a konflikty, Konflikty v církvi.
Přednášející: Martin Tomala

1. Timoteovi 4
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.
Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.
Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.
Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.
Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil.
Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti.
Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu.
Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.
To přikazuj a tomu uč.
Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.
Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování.
Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce.
Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.
Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.

Reformace a Duch svatý

By | | No Comments

1. Úvod. — 2. Klíčové body výzkumu Lutherovy pneumatologie. — 3. Luterská reformace a charismatická hnutí. — 4. Vybrané aspekty učení o Duchu svatém (4.1. Osoba Ducha svatého; 4.2. Eklesiologický rozměr (Duch svatý a církev, Duch svatý a Boží slovo, Duch svatý a svátosti); 4.3. Osobní rozměr (Duch svatý a víra člověka, Duch svatý a ospravedlnění člověka, Duch svatý a znovuzrození člověka, Duch svatý a svobodná vůle (dobré skutky člověka)). — 5. Závěr.

Reformace, etika a církev

By | | No Comments

Něco jako úvod. — Chvála špatných kázání. — Etika. — Znaky pravé církve (notae ecclesiae). Manželství jako svátost? — A teď do naší žhavé současnosti. — Ecclesia semper reformanda.

Pořádek v církvi

By | | No Comments

Téma přednášky: Pořádek v církvi
Pravidla církevního života. Požadavky na služebníky v církvi.
Přednášející: Michal Klus

1. Timoteovi 3

Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu.
Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit,
ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný.
Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné; nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?
Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu.
Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah.
Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví.
Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí.
Ať jsou nejdříve vyzkoušeni, a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu.
Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.
Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu.
Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše.
Doufám, že k tobě brzo přijdu. Ale píši ti to
pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.
Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.