Střídmost versus prostopášnost

By | | No Comments

Vyučování na bratrském setkání v Těrlicku 5. 10. 2020.

 

I. Úvod a vymezení pojmů

II. Konkrétní životní oblasti

  • přijímání potravy
  • pití alkoholu
  • sex
  • majetek a bohatství
  • ostatní oblasti

III. Důsledky střídmosti či prostopášnosti

Dopis andělu v Laodikeji

By | | No Comments

Pátý díl pětidílného cyklu „Dopisy sborům (Zj 2-3)“

Sbor ve městě bohatých a nezávislých.

Sbor duchovních zbohatlíků?

Zbohatlictví vede k duchovní nezávislosti a sebeuspokojení.

Témata a problémy:

  • skutečné hodnoty (v očích Božích) a hodnoty podle světa
  • význam zkoušek v životě křesťana (zlato pročištěné)
  • duchovní zrak a duchovní slepota
  • host, který se stává hostitelem

Kázeň a konflikty

By | | No Comments

Přednáška z Biblického školení pracovníků na téma Kázeň a konflikty, Konflikty v církvi.
Přednášející: Martin Tomala

1. Timoteovi 4
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.
Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.
Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.
Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.
Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil.
Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti.
Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu.
Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.
To přikazuj a tomu uč.
Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.
Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování.
Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce.
Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.
Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Mt 6,20: „Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdež ani mol ani rez nekazí, a kdež zloději nevykopávají ani nekradou.“

1) Nebeský Otec je bohatý  na poklady, proto nezoufej

2) Máš ten poklad v nebi, který Ježíš nabízí, i ty?