Stanoviska

Protest proti postupu Církevního výboru proti pastoru Olafu Latzelovi

By 22. 12. 2020 No Comments

Brémské evangelické církvi

V Českém Těšíně dne 22. prosince 2020

 

Protest proti postupu Církevního výboru proti pastoru Olafu Latzelovi

 

Křesťanské společenství, z. s., působící ve Slezské církvi evangelické a. v. v České republice považuje za svou povinnost tímto vznést protest proti postupu Církevního výboru Brémské evangelické církve proti pastoru Olafu Latzelovi. Odnětí možnosti vykonávat během trestního a disciplinárního řízení jakoukoliv pastorskou službu, a to nejen veřejně, ale dokonce i soukromě považujeme za naprosto a ničím neospravedlnitelný zásah do služby kazatele Božího Slova.

Jsme přesvědčeni, že vyučování pastora Latzela ohledně sexuální etiky je naprosto správné a biblicky ukotvené. Odpovídá tomu, co Kristova církev učila neměnně stovky let. Naopak považujeme schvalování homosexuálního soužití ze strany církve za projev duchovního smilstva s duchem času. Bez ohledu na trestní rozsudek by mělo vedení Brémské evangelické církve vzít v potaz, že nemůže trestat někoho za to, že v dané oblasti káže zákon a evangelium způsobem, jak to činili prakticky všichni (nejen) evangeličtí kazatelé na celém světě ještě před cca sedmdesáti lety.

Trestní rozsudek soudu v Brémách nemůže sloužit jako zástěrka pro postup vedení církve proti pastoru Latzelovi. Tento rozsudek je zcela zjevně chybný a je v naprostém rozporu s právními zásadami Německa i všech evropských zemí.  Jak opakovaně judikuje Evropský soud pro lidská práva svoboda projevu se vztahuje i na projevy, které uráží, šokují či znepokojují, jelikož tak vyžaduje pluralismus, tolerance a otevřenost, bez nichž demokratická společnost nemůže existovat (Oberschlick proti Rakousku (č. 1), č. 11662/85, rozsudek ze dne 23. května 1991, § 57). Za této situace je na místě vyčkat na rozhodnutí vyšších soudů a neomezovat svobodné hlásání slova Božího pastorem Olafem Latzelem.

 

Ing. Pavel Kaczmarczyk,

předseda

 

JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.,

místopředseda

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Bremische Evangelische Kirche

 

 

Český Těšín, am 22. Dezember 2020

 

Protest gegen den Vorgang des Kirchenausschusses gegen Pastor Olaf Latzel

 

Christliche Gemeinschaft e. V. bei der Schlesischen Evangelischen Kirche A. B. in der Tschechischen Republik hält es für ihre Pflicht hiermit gegen den Vorgang des Kirchenausschusses der Evangelischen Kirche in Bremen gegen Pastor Olaf Latzel ein Protest zu äussern.

Das Untersagen von jeglichem Pastoraldienst während des immer noch laufenden Straf- und Disziplinarverfahrens und zwar nicht nur öffentlich, sondern sogar privat, halten wir für absolut nicht zu rechtfertigten Eingriff in den Dienst eines Predigers des Wortes Gottes.

Wir sind überzeugt davon, dass die Lehre von Pastor Latzel im Bereich der Sexualethik korrekt und biblisch verankert ist. Sie entspricht dem, was die Kirche Christi für Jahrhunderte ungeändert gelehrt hat.

Dagegen halten wir eine Bejahung des homosexuellen Zusammenlebens seitens der Kirche für ein Ausdruck einer geistlichen Unzucht mit dem Zeitgeist. Die Leitung der Bremischen Evangelischen Kirche sollte – ohne Hinsicht auf das Strafurteil – die Tatsache berücksichtigen, dass sie kaum jemanden strafen kann, der das Gesetz und Evangelium so predigt, wie noch gut siebzig Jahre her grundsätzlich alle (nicht nur) evangelische Prediger  in der ganzen Welt.

Das Strafurteil des Amtsgerichts in Bremen kann nicht als Alibi für den Vorgang der Kirchenleitung gegen Pastor Latzel in Anspruch genommen werden. Es geht offensichtlich um eine Fehlentscheidung, die im scharfen Konflikt mit den juristischen Prinzipien Deutschlands und der Europäischen Länder steht. Zum Beispiel, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt wiederholt, dass die Freiheit der Meinungsäusserung sich auch auf Äusserungen, die beleidigen, Anstoss erregen und stören, bezieht, weil es der Pluralismus, die Toleranz und die Grosszügigkeit fordern, ohne die die demokratische Gesellschaft nicht bestehen kann (Oberschlick gegen Österreich (Nr. 1), Nr. 11662/85, Urteil vom 23. Mai 1991, § 57). In dieser Situation gilt die Entscheidung der höheren Instanzen abzuwarten und nicht die freie Verkündigung des Wortes Gottes durch Pastor Latzel zu unterbinden.

 

Ing. Pavel Kaczmarczyk,

Vorsitzende

 

JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.,

Stellvertreter