was successfully added to your cart.

Jak prowadzić uświęcone życie

By | | No Comments

Wykład na konferencji międzynarodowej na temat „Bojaźń Boża i uświęcone życie“, która odbyła się w Śmiłowicach w dniu 24 listopada 2018 r.

Proslov na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.

Ospravedlnění a posvěcení – v čem jsou rozdílné a v čem je jejich těsná návaznost

By | | No Comments

Proslov na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.

A. Ospravedlnění (Bůh Stvořitel učinil všechno velmi dobré. — Hospodin Bůh stanovil pravidla. — Boží zákon není schopen dodržet žádný člověk. — Je ospravedlnění možné a nutné? — Bůh je iniciativním dárcem ospravedlnění v Ježíši Kristu. — Jak má vypadat život ospravedlněného? — Co nám Bůh dává s ospravedlněním? — Shodují se luteráni a římští katolíci v učení o ospravedlnění?

B. Posvěcení (Ospravedlněný hříšník je povolán k posvěcení. — Posvěcení je podmínkou účasti v Božím království. — Posvětitelem je Pán Bůh. — Jak můžeme posvěcovat Pána Boha my? — Příklady. Jak zápasil o posvěcený život Martin Luther?

 

Jaké účinky má v životě křesťana přijetí evangelia?

By | | No Comments

Biblický pozdrav ředitele Českého biblického institutu Lance Robertse na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.

Čtverý účinek evangelia na křesťany v církvi v Tesalonice: 1) touha napodobování Krista (1 Te 1, 6), — 2) ochota trpět pro Krista (1 Te 2, 14), — 3) prožívání radosti v Kristu (1 Te 1, 6), — 4) skutečnost, že se stali vzorem následování pro druhé (1 Te 1, 7).

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Lk 24, 5-6: „Když se pak ony bály, a sklonily tváři své k zemi, řekli jim: Co hledáte živého s mrtvými? Neníť ho tuto, ale vstalť jest. Rozpomeňte se, kterak mluvil vám, když ještě v Galilei byl.“

Jak má vypadat živý křesťan?

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text 1 Pe 2, 21: „Nebo i k tomu povoláni jste, jako i Kristus trpěl za nás, nám pozůstaviv příklad, abyste následovali šlepějí jeho.“

Velikonoční kázání.

Evangelium po vojensku: „Pozor! Zastavit, stát! Čelem vzad. Pochodem vchod!“ 

 

Úvod do konference mládeží – Vysvětlení slova Resolved a příklad Jonathana Edwardse

By | | No Comments

Jonathan Edwards patří k nejvýznamnějším teologům, kazatelům, evangelistům a spisovatelům. K tomu se v závěru svého života také stal prezidentem univerzity v Princetonu. Ve svém životě patřil snad k nejefektivnějším a nejpracovitějším křesťanským služebníkům, o kterém jsem měl možnost číst. Někdo kdysi poznamenal, že bylo ovšem období, kdy Jonathan Edwards nebyl Jonathan Edwards. To znamená, že existovalo období v životě Edwardse, kdy nebyl velkým teologem, myslitelem a prezidentem významné instituce. V roce 1722 a 1723 byl jenom Edwardsem. Ale devatenáctiletý Jonathan v té době prožíval zásadní období svého života, které jej navždy ovlivnilo. V tomto období sepsal svých 70 resolucí, osobních závazků a odhodlání. Nikdy se jimi nepřestal řídit. Jeho resoluce ovšem nebyly prostředkem k tomu, aby dosáhl významu před lidmi, ale aby nepromarnil svůj život a oslavil Krista. Úvod k jeho resolucím to dokazuje: „Jsem si vědom toho, že nemohu učinit nic bez Boží pomoci a proto pokorně naléhám a prosím o jeho milost, abych byl schopen dostát svým závazkům do té míry, do které jsou v souladu s jeho s jeho vůlí a pro Kristovu oslavu.“

Role muže ve světle Bible (seminář pro kluky)

By | | No Comments


V tomto semináři se zaměříme na to, jak máme jako muži žít na základě našeho spasení k Boží slávě. S tím jsou spojené odpovědi na následující otázky: Jaká je naše role a povinnosti jako svobodných, ve vztahu nebo v manželství? Jaké výsady a úkoly máme v církvi ale i mimo ni? K čemu nás tlačí svět a co od nás očekává Bůh? Jak nepromarnit svůj život na této zemi, ale namísto toho zbožně naplnit Bohem dané role, které jsou spojeny s naším mužstvím?

Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské

By | | No Comments


Ježíš nám dává milostivé pozvání, které může zvláště mladým lidem pomoci změnit způsob myšlení a náš způsob, kterým se díváme na život, a zakusit radostný život pod Jeho vedením jako naším králem a jeho novým vedením.

Jesus gives us a gracious invitation especially helpful to young people  to change our way of thinking and our way of looking at life and to experience the joyful  life under Him as our king and  His new leadership.