was successfully added to your cart.

Role muže ve světle Bible (seminář pro kluky)

By | | No Comments

V tomto semináři se zaměříme na to, jak máme jako muži žít na základě našeho spasení k Boží slávě. S tím jsou spojené odpovědi na následující otázky: Jaká je naše role a povinnosti jako svobodných, ve vztahu nebo v manželství? Jaké výsady a úkoly máme v církvi ale i mimo ni? K čemu nás tlačí svět a co od nás očekává Bůh? Jak nepromarnit svůj život na této zemi, ale namísto toho zbožně naplnit Bohem dané role, které jsou spojeny s naším mužstvím?

Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské

By | | No Comments


Ježíš nám dává milostivé pozvání, které může zvláště mladým lidem pomoci změnit způsob myšlení a náš způsob, kterým se díváme na život, a zakusit radostný život pod Jeho vedením jako naším králem a jeho novým vedením.

Jesus gives us a gracious invitation especially helpful to young people  to change our way of thinking and our way of looking at life and to experience the joyful  life under Him as our king and  His new leadership.