was successfully added to your cart.

Jak prowadzić uświęcone życie

By | | No Comments

Wykład na konferencji międzynarodowej na temat „Bojaźń Boża i uświęcone życie“, która odbyła się w Śmiłowicach w dniu 24 listopada 2018 r.

Proslov na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.

Ospravedlnění a posvěcení – v čem jsou rozdílné a v čem je jejich těsná návaznost

By | | No Comments

Proslov na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.

A. Ospravedlnění (Bůh Stvořitel učinil všechno velmi dobré. — Hospodin Bůh stanovil pravidla. — Boží zákon není schopen dodržet žádný člověk. — Je ospravedlnění možné a nutné? — Bůh je iniciativním dárcem ospravedlnění v Ježíši Kristu. — Jak má vypadat život ospravedlněného? — Co nám Bůh dává s ospravedlněním? — Shodují se luteráni a římští katolíci v učení o ospravedlnění?

B. Posvěcení (Ospravedlněný hříšník je povolán k posvěcení. — Posvěcení je podmínkou účasti v Božím království. — Posvětitelem je Pán Bůh. — Jak můžeme posvěcovat Pána Boha my? — Příklady. Jak zápasil o posvěcený život Martin Luther?

 

Jaké účinky má v životě křesťana přijetí evangelia?

By | | No Comments

Biblický pozdrav ředitele Českého biblického institutu Lance Robertse na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.

Čtverý účinek evangelia na křesťany v církvi v Tesalonice: 1) touha napodobování Krista (1 Te 1, 6), — 2) ochota trpět pro Krista (1 Te 2, 14), — 3) prožívání radosti v Kristu (1 Te 1, 6), — 4) skutečnost, že se stali vzorem následování pro druhé (1 Te 1, 7).

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Lk 24, 5-6: „Když se pak ony bály, a sklonily tváři své k zemi, řekli jim: Co hledáte živého s mrtvými? Neníť ho tuto, ale vstalť jest. Rozpomeňte se, kterak mluvil vám, když ještě v Galilei byl.“

Jak má vypadat živý křesťan?

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text 1 Pe 2, 21: „Nebo i k tomu povoláni jste, jako i Kristus trpěl za nás, nám pozůstaviv příklad, abyste následovali šlepějí jeho.“

Velikonoční kázání.

Evangelium po vojensku: „Pozor! Zastavit, stát! Čelem vzad. Pochodem vchod!“ 

 

Úvod do konference mládeží – Vysvětlení slova Resolved a příklad Jonathana Edwardse

By | | No Comments

Jonathan Edwards patří k nejvýznamnějším teologům, kazatelům, evangelistům a spisovatelům. K tomu se v závěru svého života také stal prezidentem univerzity v Princetonu. Ve svém životě patřil snad k nejefektivnějším a nejpracovitějším křesťanským služebníkům, o kterém jsem měl možnost číst. Někdo kdysi poznamenal, že bylo ovšem období, kdy Jonathan Edwards nebyl Jonathan Edwards. To znamená, že existovalo období v životě Edwardse, kdy nebyl velkým teologem, myslitelem a prezidentem významné instituce. V roce 1722 a 1723 byl jenom Edwardsem. Ale devatenáctiletý Jonathan v té době prožíval zásadní období svého života, které jej navždy ovlivnilo. V tomto období sepsal svých 70 resolucí, osobních závazků a odhodlání. Nikdy se jimi nepřestal řídit. Jeho resoluce ovšem nebyly prostředkem k tomu, aby dosáhl významu před lidmi, ale aby nepromarnil svůj život a oslavil Krista. Úvod k jeho resolucím to dokazuje: „Jsem si vědom toho, že nemohu učinit nic bez Boží pomoci a proto pokorně naléhám a prosím o jeho milost, abych byl schopen dostát svým závazkům do té míry, do které jsou v souladu s jeho s jeho vůlí a pro Kristovu oslavu.“

Role muže ve světle Bible (seminář pro kluky)

By | | No Comments


V tomto semináři se zaměříme na to, jak máme jako muži žít na základě našeho spasení k Boží slávě. S tím jsou spojené odpovědi na následující otázky: Jaká je naše role a povinnosti jako svobodných, ve vztahu nebo v manželství? Jaké výsady a úkoly máme v církvi ale i mimo ni? K čemu nás tlačí svět a co od nás očekává Bůh? Jak nepromarnit svůj život na této zemi, ale namísto toho zbožně naplnit Bohem dané role, které jsou spojeny s naším mužstvím?