was successfully added to your cart.

Běžím, trénuji

By | | No Comments

Impregnujme se slovem Božím, nechejme se prosáknout modlitbou.

Židům 4, 12
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč;
proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Žalmy 1: 1-2
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných,
který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Sk 7,55-60: „On pak pln jsa Ducha svatého, pohleděv do nebe, uzřel slávu Boží a Ježíše stojícího na pravici Boží. I řekl: Aj, vidím, nebesa otevřená a Syna člověka stojícího na pravici Boží. A oni zkřikše hlasem velikým, zacpali uši své, a obořili se jednomyslně na něj. A vyvedše jej z města, kamenovali ho. A svědkové složili roucha svá u noh mládence, kterýž sloul Saul. I kamenovali Štěpána modlícího se a řkoucího: Pane Ježíši, přijmi ducha mého. A poklek na kolena, zvolal hlasem velikým: Pane, nepokládej jim toho za hřích. A to pověděv, usnul.“

Prométheovský mýtus a evangelium o Kristu. Štěpán jako člověk praktické služby a zároveň „hledící do nebe“.

Kazanie

By | | No Comments

Kazanie na tekst Ef 3,14-17: „Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa, aby wam dał według bogactwa chwały swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego w wewnętrznym człowieku, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych.“

Wezwanie do modlitw.

Kazanie wypowiedziane z okazji pamiątki poświęcenia kościoła w Trzanowicach w dniu 15.09.1975, w przededniu ostatniego przymusowego wydalenia pastora z trzanowickiego zboru.

Role muže ve světle Bible (seminář pro kluky)

By | | No Comments


V tomto semináři se zaměříme na to, jak máme jako muži žít na základě našeho spasení k Boží slávě. S tím jsou spojené odpovědi na následující otázky: Jaká je naše role a povinnosti jako svobodných, ve vztahu nebo v manželství? Jaké výsady a úkoly máme v církvi ale i mimo ni? K čemu nás tlačí svět a co od nás očekává Bůh? Jak nepromarnit svůj život na této zemi, ale namísto toho zbožně naplnit Bohem dané role, které jsou spojeny s naším mužstvím?