Hledání pravé církve. Revoluční model z 15. století.

By | | No Comments

Skupina probuzených křesťanů, kteří před 550ti lety odmítli násilí, nechtěla zakládat novou denominaci. Nejprve jen odešli do ústraní, aby žili podle Ježíšova „Kázání na hoře“. Pak poznali, že touží připojit se k církvi, která bude postavena na apoštolských základech a není „nakvašena“ světem, církev, kde se žije evangelium a kde „funguje“ praktický život podle Božího slova. Takovou církev se rozhodli hledat, a vyslali posly do Ruska, Turecka a Řecka, do Asie, Palestiny Egypta, Itálie… Po roce a půl se poslové vrátili – nenašli. Tehdy Jednota bratrská zformovala vlastní, unikátní koncept sborového života, kde na prvním místě nebyl chrám ani bohoslužba, ale obecenství, vzájemná láska a pastýřská péče. V čem bylo pojetí církve v Jednotě bratrské unikátní? V čem její zásady předběhly dobu o pět století? Platí z nich něco dodnes? Dozvíte se, když přijdete…

Co dala světu luterská reformace

By | | No Comments

Co dala světu luterská reformace? Za tímto obecným názvem by se mělo skrývat něco, co původně mělo mít provokující název „Reformace, máme se za ni stydět?“, ale vyznělo by to nejspíš negativně. Přednáška je pokusem o odpověď na útoky zpochybňující naše reformační kořeny. A nejen to: rádi bychom přenesli těžiště z pasivního: „Co dala reformace?“ na aktivní: „Jsem já osobně pro reformaci (stálou změnu a změny společnosti, církve a rodiny) přínosem? Reformace jako stále aktuální osobní výzva.

Vliv Ježíše na západní kulturu (Jak křesťanství změnilo svět)

By | | No Comments

Kdo vymyslel mateřskou školu? Kdo vymyslel podvojné účetnictví? Kdo začal stavět nemocnice? Zapomíná se, jak mnohotvárně a blahodárně křesťanství obohatilo a změnilo život lidí v západní společnosti, ale i mimo v ni. Také se o tom málo mluví, ba někdy záměrně zamlčuje, ačkoliv mnohé věci, jako péči o slabé, malé děti, nedotknutelnost práv jednotlivce, (principy) mírové(ho) soužití národů nebo systematicky rozvíjený vědecký výzkum pokládáme za samozřejmost a ani nezkoušíme si představit, jak by náš život bez těchto zásadních prvků vypadal. Avizovaná prezentace vás uvede do 14 oblastí, ve kterých křesťanství zanechalo až dodnes hlubokou stopu a znamenalo tak trvalý pozitivní přínos. Je to krásné téma.

Život jako škola, celoživotní vzdělávání

By | | No Comments

Přednáška z Biblického školení pracovníku na téma Život jako škola, celoživotní vzdělávání, přednášející: Karel Guznar
Vztah křesťanů ke knihám. Křesťanské společenství a vzdělávání „od početí až na věčnost“.

Přísloví 2:1-6
Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru , abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.

Luther (reformace) a islám

By | | No Comments

1. Dobové pozadí
2. Lutherovy spisy o Turcích (Türkenschriften)
3. Povaha a role Turka (islámu)
3. 1. Turek jako trest Boží
3. 2. Ztotožnění Turka s malým rohem ze 7. kapitoly Danielova proroctví
3. 3. Islám jako falešné náboženství
3. 3. 1. Věroučné defekty islámu (racionalismus a anti-Kristovství, Korán, (nejen) papež „v jednom pytli“ v Turkem)
3. 3. 2. Mravní defekty islámu (ukrutnost, mnohoženství a pohlavní nezřízenost)
4. Boj proti Turku (islámu)
4. 1. Fyzický boj proti Turku
4. 2. Duchovní boj proti Turku (modlitba, pastorační rady zajatým, poznání islámu k účelům apologetickým a misijním)
5. Exkurz: Islám a česká reformace (Bartoloměj Dvorský (Curius), Václav Budovec z Budova, Jan Amos Komenský)
6. Inspirace pro dnešek